RADA PARAFIALNA

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską.
Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają
w ożywianiu działalności pasterskiej

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

KPK 537:

„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normam iświadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

II Polski Synod Plenarny

„Synod przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Istnienie tych rad było utrudnione w czasach komunizmu. Obecnie nic nie staje na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych”
(Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, n. 46)

„Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej daje im możliwość współdziałania ze swymi pasterzami w służbie wspólnoty kościelnej przez pełnienie rozmaitych posług, stosownych do otrzymanych charyzmatów. W Kościele «wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z przepisami prawa». Dotyczy to ich obecności … w radach duszpasterskich … współpracy w radach ekonomicznych…
(Sól ziemi. Powołanie i posłannictw oświeckich, n. 11).

„Należy powoływać rady duszpasterskie i ekonomiczne tam, gdzie ich brak,
i umacniać istniejące. Świeccy winni być zaznajomieni z zasadami współpracy
z duszpasterzami w tych gronach”
(Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 41).

Duszpasterski Synod Krakowski w dokumencie Struktury Archidiecezji Krakowskiej wyraźnie nakazuje tworzenie rad duszpasterskich i katechetycznych
(n. 61, por. n.17 i 62)

„61. We wszystkich parafiach archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć duszpasterskie rady parafialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, by odpowiadały one nie tylko literze, ale przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych”.

W Polsce podstawą prawną do tworzenia Duszpasterskich Rad Parafialnych są Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich, wypracowane przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich już w 1975 r.1. W Archidiecezji Krakowskiej pierwszy statut opublikowano w 1958 r. Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej tworzy biskup diecezjalny
(w Krakowie 7. grudnia 1995 r. – Kard. F. Macharski wydał dekret zalecający tworzenie DRP)2

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
7.30, 9.30, 11.30

W dni powszednie
– w poniedziałek, środę, piątek i sobotę
o 18.00
– we wtorek i czwartek o 7.00

W maju i październiku,
wszystkie Msze święte
 wieczorem o 18.00

Sakrament pokuty
codziennie – pół godziny
przed Mszą świętą